Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

"Δυνατή Ερμιονίδα" Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την επίλυση του προβλήματος της υπερχωματερής στα Δίδυμα και την αποκατάσταση του χώρου.Με Σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος της υπερχωματερής στα Δίδυμα και την αποκατάσταση του χώρου.

Η σημερινή τραγική κατάσταση : 
Η γνωμάτευση του ΙΓΜΕ. 

Νοέμβριος 2016


Απαιτείται τροποποίηση των υφιστάμενων μελετών αποκατάστασης που έχουν κατατεθεί στο Δήμο Ερμιονίδας και τη Περιφέρεια, η έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ενδεχόμενα η έκδοση νέων διοικητικών αποφάσεων.Η μελέτη αποκατάστασης θα πρέπει να συμπεριλάβει, πλέον των απορριμμάτων του Χ.Α.Δ.Α. και των δεμάτων, το σύνολο των πέριξ του Χ.Α.Δ.Α. απορρίψεων, τόσο αυτών που είναι συγκεντρωμένες στους χώρους, όσο και αυτών που είναι διάσπαρτες κοντά στην αρχική χωματερή. Στις 29/3/2017 επισκέφθηκε τον χώρο του Χ.Α.Δ.Α. ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος πλαισιωμένοι από τεχνικούς παράγοντες των αρμόδιων υπηρεσιών. 
Ο επικεφαλής της "Δυνατής Ερμιονίδας" και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, στον χώρο και αφού ενημερώθηκε αρμοδίως, παρέδωσε στον κ. Περιφερειάρχη, ως αρμόδιο για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Διδύμων, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοστολογημένη προμελέτη αποκατάστασης του χώρου, προσφορά της Δημοτικής παράταξης "Δυνατή Ερμιονίδα".ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ
Α.Τ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα Μέτρησης Κωδικός Αναθεώρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Μερική Δαπάνη
1 Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος 0,20 m m3 ΥΔΡ 6080 700.00 0.35 245.00
2 Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης 0,20 m (συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρωτήρων) m3 ΥΔΡ 7001 700.00 6.80 4,760.00
3 Μεμβράνη στεγάνωσης HDPE 2 mm m2 OIK 7912 4,500.00 4.51 20,295.00
4 Γεωύφασμα 600 gr/m2 m2 ΟΙΚ-7912 4,500.00 4.00 18,000.00
5 Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης 0,20 m από χαλίκι 16/32 m3 ΥΔΡ-6204 700.00 5.00 3,500.00
6 Γεωύφασμα 300 gr/m2 m2 ΟΙΚ-7912 4,500.00 3.00 13,500.00
7 Διάστρωση με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου πραστασίας γεωυφάσματος m3 ΥΔΡ 613 700.00 5.00 3,500.00
8 Επένδυση πρανών με φυτική γη πάχους 0,30 m m2 ΟΔΟ 1610 4,500.00 1.00 4,500.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68,300.00
Προστίθεται ΓΕ και ΟΕ 18% 12,294.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80,594.00
ΦΠΑ 24% 19,342.56
ΣΥΝΟΛΟ 99,936.56


Α.Τ.:       1
Άρθρο: ΥΔΡ 6080
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 6080          100%
Κατασκευή  επιχώματος  συμπιεσμένου από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου
και με την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής.
Ο  βαθμός  συμπυκνώσεως  δεν  πρέπει να είναι κατώτερος από 95%.
Για την κατασκευή ενός κυβικού μέτρου συμπιεσμένου αναχώματος από
υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.
Τιμή ανά m3 ετοίμου συμπιεσμένου επιχώματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών
διατομών.
(1 m3)

A.T.: 2
Άρθρο:      ΥΔΡ 7001.ΣΧ
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 7001    100%

Κατασκευή στρώσης στεγάνωσης με κατάλληλα αργιλικά υλικά.
Στην τιμή περιλαμβάνονται: η διαλογή, η απόκτηση και μεταφορά του υλικού στο χώρο, η απόρριψη των μη κατάλληλων υλικών, η ανάμιξη και τυχόν διαβροχή στον  χώρο εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση, η διαβροχή και η διάστρωση  του μίγματος σε στρώσεις των 20 cm,  η  συμπύκνωση  του  επιχώματος  μέχρι  επιτεύξεως  του  εργαστηριακά οριζόμενου  βαθμού συμπύκνωσης και γενικά κάθε εργασία, υλικό και μικρoυλικό που αν και δεν κατονομάζεται  ρητά  είναι  απαραίτητο  για  την  άρτια  και  έντεχνη κατασκευή γεωλογικού φραγμού διαπερατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη.
Τιμή ανά m3.
(1 m3)
A.T.: 3
Άρθρο:      OIK 7912.ΣΧ1
Κωδικός Αναθεώρησης           OIK 7912    100%

Στεγάνωση με γεωμεμβράνη.
Κατασκευή  στρώσης  στεγάνωσης  αποτελούμενη   από   γεωμεμβράνη  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2,0 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  της  γεωμεμβράνης, η μεταφορά  επί τόπου του έργου, η προσέγγιση στη θέση διάστρωσης κάθε ρολού, η εκτύλιξη  με χρήση μηχανικών μέσων, η διάστρωση, η προσωρινή και μόνιμη αγκύρωση, η συγκόλληση  των φύλλων με την μέθοδο του θερμού πυρήνα και την μέθοδο της εξέλασης, οι αλληλοεπικαλύψεις  και  η εξασφάλισή τους έναντι υφαρπαγής από τον άνεμο.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την  πραγματοποίηση  των προδιαγραφόμενων από την μελέτη του έργου και την  Τ.Σ.Υ.  δοκιμών συγκόλλησης ανεξαρτήτως μεθόδου δοκιμής (καταστροφικός ή μη  έλεγχος),  η δαπάνη για τοπικές επεμβάσεις - συγκολλήσεις με την μέθοδο της εξέτασης και δοκιμής των συγκολλήσεων αυτών, η  δαπάνη  για  την  πραγματοποίηση  όλων  των  απαιτουμένων εργαστηριακών  δοκιμών  και  του προγράμματος ελέγχου ποιότητας και επιβεβαίωσης των   χαρακτηριστικών  του  υλικού   καθώς   και  η   δαπάνη  σύνταξης   τεύχους (πιστοποιητικών, εγγυήσεως ελέγχου κ.λ.π.).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  έτοιμης  στρώσης  στεγάνωσης (περιλαμβανομένων ανηγμένα των οποιονδήποτε αλληλοεπικαλύψεων,  αγκυρώσεων, φθορών κ.λ.π.) σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης.
(1 m2)
A.T.: 4
Άρθρο:      OIK N/791.ΣΧ
Κωδικός Αναθεώρησης           ΟΙΚ 7912    100%

Γεωύφασμα  βάρους  600 gr/m2
  από  μη  υφαντές  ίνες  πολυπροπυλαινίου, το οποίο τοποθετείται  επί  της  γεωμεμβράνης  για  την  προστασία  της  και κάτω από την αποστραγγιστική στρώση του χώρου διάθεσης απορριμμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος,  οι παντός είδους μεταφορές από το εργοστάσιο παραγωγής μέχρι και την θέση ενσωμάτωσης στο έργο, η δαπάνη για ενδεχόμενη αποθήκευση στην περιοχή του έργου ή αλλού,  η διάστρωση, η κοπή και συρραφή των φύλλων, η εξασφάλισή  του  έναντι  υφαρπαγής  από τον άνεμο μέχρι κατασκευής  των  υπερκείμενων στρώσεων και γενικά κάθε δαπάνη για εργασία,υλικά και μικρουλικά η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι  απαραίτητη  για την άρτια και έντεχνη διάστρωση του γεωυφάσματος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την διενέργεια όλων  των  απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών και του προγράμματος ελέγχου ποιότητας  για την διαπίστωση- επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών του υλικού καθώς και η δαπάνη σύνταξης τεύχους(πιστοποιητικών, εγγυήσεων, ελέγχων κ.λ.π.).
   Τιμή  ανά  m2  διαστρωθέντος   γεωυφάσματος   (περιλαμβανομένων   ανηγμένα   των οποιονδήποτε  αλληλοεπικαλύψεων,  αγκυρώσεων,  φθορών  κ.λ.π.)  σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές της μελέτης, τα εγκεκριμένα σχέδια, το άρθρο .... των Τ.Π. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
(1 m2)
A.T.: 5
Άρθρο:      ΥΔΡ 6204.ΣΧ1
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 6204    100%

Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης.
Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης από καθαρά υλικά (χαλίκια), διαμέτρου 16-32mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η επί  τόπου  προμήθεια των υλικών και η διάστρωσή τους με ελαφρά συμπύκνωση.
Τιμή ανά m3 διαστρωμένου υλικού αποστραγγιστικής στρώσης.
(1 m3)
A.T.: 6
Άρθρο:      OIK 7912.ΣΧ2
Κωδικός Αναθεώρησης           ΟΙΚ 7912    100%

Γεωύφασμα διαχωρισμού 300 gr/m2.
Γεωύφασμα  βάρους  300 gr/m2  από  μη  υφαντές  ίνες  πολυπροπυλαινίου, το οποίο τοποθετείται  πάνω από την αποστραγγιστική στρώση του χώρου διάθεσης απορριμμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος,  οι παντός είδους μεταφορές από το εργοστάσιο παραγωγής μέχρι και την θέση ενσωμάτωσης στο έργο, η δαπάνη για ενδεχόμενη αποθήκευση στην περιοχή του έργου ή αλλού,  η διάστρωση, η κοπή και συρραφή των φύλλων, η εξασφάλισή  του  έναντι  υφαρπαγής  από τον άνεμο μέχρι κατασκευής  των  υπερκείμενων στρώσεων και γενικά κάθε δαπάνη για εργασία, υλικά και μικρουλικά η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι  απαραίτητη  για την άρτια και έντεχνη διάστρωση του γεωυφάσματος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την διενέργεια όλων  των  απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών και του προγράμματος ελέγχου ποιότητας  για την διαπίστωση- επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών του υλικού καθώς και η δαπάνη σύνταξης τεύχους (πιστοποιητικών, εγγυήσεων, ελέγχων κ.λ.π.).
Τιμή  ανά  m2  διαστρωθέντος   γεωυφάσματος   (περιλαμβανομένων   ανηγμένα   των οποιονδήποτε  αλληλοεπικαλύψεων,  αγκυρώσεων,  φθορών  κ.λ.π.)  σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές της μελέτης,  και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
(1 m2)

A.T.: 7
Άρθρο:      ΥΔΡ 613.ΣΧ
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 613     100%

Άμμος  αυτούσια από χείμαρρο ή ορυχείο διαστάσεων μέχρι 8 χιλ. μετά διαλογής διά  κοσκινίσματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η επιτόπου προμήθεια των υλικών και η διάστρωσή τους.
Τιμή ανά m3 διαστρωμένου υλικού στρώσης άμμου.
(1 m3)


Η Δημοτική παράταξη "Δυνατή Ερμιονίδα" δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι :

1. Δεν θα παράσχει καμία συναίνεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια πρόχειρου κουκουλώματος των συσσωρευμένων απορριμμάτων.

2. Δεν θα παράσχει καμία συναίνεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς άλλων απορριμμάτων από οποιονδήποτε άλλον Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Ερμιονίδας ή άλλου Δήμου.

3. Θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις ούτως ώστε να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις αποφυγής περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες θα υποθηκεύσουν το μέλλον.

ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ. ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΚΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ


Κύριε Λεμπέση, τέως Δήμαρχε του Δήμου Ερμιόνης,

Σοφό για όλους, αλλά και για κάθε δημόσιο πρόσωπο ακόμη περισσότερο είναι: Όχι πότε θα ξεκινήσεις αλλά πότε θα αποχωρήσεις με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά, να σε σέβονται για ότι προσέφερες, πολύ ή λίγο.

Όταν αποχωρείς και μάλιστα την στιγμή που έχεις εκλεγεί τέσσερες τετραετίες Δήμαρχος, οι δημότες περιμένουν και έχουν απαίτηση να παρακολουθείς τις εξελίξεις, να κριτικάρεις καλοπροαίρετα, να προτείνεις και όχι να προσπαθείς να καπηλευτείς έργα που έγιναν από κάποιους άλλους, ενώ είχες την δυνατότητα να τα υλοποιήσεις στο τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα της Δημαρχιακής σου θητείας. Μάλλον δεν το σκέφτηκες τότε. Σαν θεία έμπνευση το σκέφτηκες στο ιερό χώρο της μονής των Αγίων Αναργύρων και αμέσως το είπες στον υφυπουργό.

Κοιτάζοντας βέβαια την φωτογραφία που δημοσίευσες κύριε Λεμπέση, είσαι πολύ μακριά από τον κύριο Ανδριανό, απορώ πως σε άκουσε και δεν σε άκουσε όλο το Μοναστήρι.

Θεωρώ ότι ο κύριος Σφυρής δεν χρειάζεται τόσο πολύ φανατικούς υποστηρικτές και ειδικά για κάποιο έργο που ο ίδιος έχει πει ότι απλά βοήθησε και αυτός να υλοποιηθεί. Εξάλλου τον θεωρώ αρκετά ικανό να υποστηρίξει τα πραγματικά έργα που έχει κάνει ή θα κάνει. Εσείς αρκεστείτε στην βοήθεια που του προσφέρατε προεκλογικά και συνεχίζετε να προσφέρετε κατά την άποψη σας μέχρι και σήμερα τουλάχιστον. Πάνω απ΄όλα προσπαθήστε έστω και τώρα να κρατήσετε την στάση που αρμόζει σε έναν τέως Δήμαρχο, που εκλέχθηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και με την στάση σας μην κάνετε αυτούς που σας στήριξαν να μετανιώνουν, ίσως μέσα σε αυτούς να ήμουν και εγώ. 

Απλά για την ιστορία. Κρανίδι, Ιούλιος 2013 αίτημα από εμένα στον κύριο Ανδριανό, υφυπουργό τότε Αθλητισμού, για χλοοτάπητα στο γήπεδο Ηλιοκάστρου, άμεση πρόσκληση σε πέντε ημέρες και ραντεβού στο υπουργείο για να συζητήσουμε το θέμα . Ζητήθηκε από τον υπουργό βεβαίωση ιδιοκτησίας του γηπέδου, η οποία προσκομίσθηκε 24 Οκτωβρίου 2013 , έγινε ακόμη μία συνάντηση στο υπουργείο παρουσία και δημότη Ηλιοκάστρου, ετοιμάσθηκε και απεστάλη ο φάκελος από τον Δήμαρχο τον κ. Καμιζή και αμέσως ο κύριος Ανδριανός ενέταξε το έργο στις Δημόσιες Επενδύσεις και τον ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή στο αίτημα και την υλοποίηση του έργου για το καλό και μόνο της νεολαίας του χωριού και όχι για φθηνούς ψηφοθηρικούς λόγους.

Οι πολίτες πλέον και γνωρίζουν και βλέπουν και κρίνουν. 

Αυτά απλά για την ιστορία.ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ